Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Hồ sơ thủ tục hủy hóa đơn do tổ chức phát hành

a. Hồ sơ hủy hóa đơn do tổ chức (công ty, doanh nghiệp) phát hành gồm : - Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, ...


a. Hồ sơ hủy hóa đơn do tổ chức (công ty, doanh nghiệp) phát hành gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

b. Mẫu biểu tham khảo:
  • Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn
  • Bảng kê hóa đơn cần hủy
  • Biên bản hủy hóa đơn
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu 3.11 - trong phần mềm HTKK có mẫu sẵn)
c. Hình thức nộp:
  • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
  • Nộp qua mạng

Không có nhận xét nào