Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Bài viết mới

latest

Các chiêu chuyển giá thường gặp của Doanh nghiệp FDI

CÁC   “ C H I Ê U   C H U Y Ể N   G IÁ”   T H Ư Ờ N G   G Ặ P CỦA   D O A N H   N GH IỆ P   FDI V i ệc   hò a   n h ậ p   v ào   t h ị   t ...


CÁC CHIÊU CHUYN GIÁ” THƯNG GP CỦA DOANH NGHIỆP FDI
Việc a nhp vào th trưng kinh tế WTO ca Vit Nam trong nhng năm qua đã thu t không ít nhà đầu tư t nước ngoài nhưng việc qun lý thuế nhằm giảm thiu mc thp nhất việc chuyển giá làm giảm thu nhp chthuế phát sintViệt Nam. T đó đã có mt s văn bn quy phạm pháp lut ra đi như:
- Thông tư s 117/2005/TT-BTC ngày 19/02/2005 ca B Tài chính Hưndn thhiện xác định giá th trưng tronkinh doanh gia các bên có quan hệ liêkết”.
- Thông tư s 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 cB Tài chínHướng dthhiện việc xác đnh giá th trưng trong giao dch kinh doanh gia các bên có quan hệ liên kết”.
- Ngh đnh số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 ca Chính phủ Quy đnh về Quản lý thuế đi với doanh nghip có giao dch liên kết”.
- Thông tư s 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 ca Bộ Tài chính Hướng dn thc hin mt s điều của Ngh đnh s 20/2017/-CP ngày 24/02/2017 ca Chính ph quy định về Quản lý thuế đi vi Doanh nghip  giao dch liên kết”.
Tuy nhiên, nhằm đ tối ưu hóa lợi nhun, mt s doanh nghip  vốn đu tư nước ngoài (FDI) có xu hưng làm giảm s thuế TNDN phải np tại Việt Nam tng qua công c chuyển g.
Các Doanh nghip này thường có các hành vi sau:
1. Chuyển giá thông qua các yếu t đu vào: C th là tăng chi phí đu vàquá cao so với giá th trưntnqua p vn ca bên nước ngoài là tài sn, mámóc thiết b, chuyển giao công ngh khi doanh nghip tự đnh giá cao hoặc giá nguyên liu đầu vào cao làm cho giá vn cao hơn giá bán dẫn đến li nhun cdoanh nghip b âm hoặc có lãi rt thp.
Ví d: Mua nguyên liệu cùng tập đoànnhập linh kiện các loi ô tô, máy nhlinh kiện điện t đ sản xut trong nước…
2. Chuyển giá thông qua các yếu t đu ra: Nghĩa là xác định giá bán sphm, hàng hóa, dch v cho công ty mẹ thấp hơn giá th trưng.
Ví d: Giá gia công, các sn phẩm ngành may mặc, giày da, sn phẩm phần mm, điện t
3. Chuyển giá thông qua cung cấp dch v, tiếp th, qung cáo, qun lý  vnh tr… nhưng trên thtế dch v đó không phát sinh.
4. Các chi phí công ty m phân b cho công ty con, các khon thanh toán nb trong tập đoàn thưng không minh bch, không chứng minh được dch v đã cung cp.
5. Chi tr các khon v nhãn hiu, bn quyn, chi phí hun luyn, đào tkng chứng minh được tính hp lý.
6. Trả lãi vay cho các bên liên kết cao hơn lãi suất ngân hàng thương mại hoặc cho vay kng tính lãi sut nhằm chuyển lãi v cho bên liên kết l hay được ưu đãthuế (min, giảm thuế, thuế sut thuế Thu nhập doanh nghiệp thấp).
7. Giao dch vi các công ty  thuế sut ưu đãi hoặc công ty có tr s đặt tcác thiên đưng thuế”./.
Nguyễn Chí Ging Phòng Thanh tra Kiểm tra 2

Không có nhận xét nào