Breaking

26.6.19

Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế về xác định và kê khai lệ phí môn bài

Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế về xác định và kê khai lệ phí môn bài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1279/TCT-CS
V/v: Lệ phí môn bài
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 88/CT-THNVDT ngày 23/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về lệ phí môn bài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về xác định nghĩa vụ lệ phí môn bài đối với trường hợp tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:
- Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về khai lệ phí môn bài:
"1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; . . . "
- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7; Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:
"Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế
2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế
1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với quan quản lý thuế.
2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ. "
Căn cứ các quy định trên, người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu có căn cứ xác định việc thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong năm của tổ chức làm thay đổi nghĩa vụ lệ phí môn bài của năm sau thì có thông tin thông báo cho người nộp thuế để người nộp thuế tự xác định mức thu và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định của pháp luật.
2. Về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:
Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định người nộp lệ phí môn bài như sau:
"Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật...
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)...
Căn cứ quy định trên, trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế BTC;

-
Vụ PC, Vụ kê khai (TCT);
- Lưu: VT,
CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

=========================================
Kể từ 01/01/2017 áp dụng thông tư 302/2016/TT-BTC, bậc lệ phí môn bài áp dụng như sau:
Bậc
Tiểu mục
Vốn đăng ký
Cả năm
Nửa năm
Bậc 1
2862
Trên 10 tỷ
3.000.000
1.500.000
Bậc 2
2863
Dưới 10 tỷ
2.000.000
1.000.000
Bậc 3
2864
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1.000.000
500.000


1 nhận xét:

 1. VnResource là công ty hàng đầu chuyên về lĩnh vực tư vấn và cung cấp giải pháp phần mềm. Với hơn một thập kỷ hoạt động, chúng tôi định hình công ty với mục đích trở thành vượt trội ở lĩnh vực giải pháp phần mềm cho Quản lý Doanh nghiệp và Dịch vụ Công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực giải pháp phần mềm cho quản lý doanh nghiệp VnResource có 2 giải pháp:

  Phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM PRO: https://vnresource.vn/giai-phap/phan-mem-quan-ly-nhan-su
  Phần Mềm Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ VnResource EBM PRO: https://vnresource.vn/giai-phap/phan-mem-quan-ly-dao-tao
  Các phần mềm của VnResource nhận được giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt, Giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam, v.v

  Liên hệ tư vấn

  Web: https://vnresource.vn/

  Tổng đài: (84 28) 730 000 44

  Hotline: 0914 805 088

  Trả lờiXóa